Home
Menu
Zoeken Annuleer

 

Even Voorstellen MR OBS de Kolibrie

Wie zijn we?
Wij zijn de MR-leden van OBS de Kolibrie. Graag willen wij ons even aan jullie voorstellen.

De MR bestaat uit 8 leden, 4 uit de personeelsgeleding en 4 uit de oudergeleding.

Personeel:
Bianca van Ooijen
Tiki Tangelder
Wilma Floor
Jolanda Reesink [secretaris]


Ouders:

Richard de Wit
Thessa Tiggeloven
Emma Borst

Ellen Cagatay


Daarnaast is Tim ten Pas, directeur, deels aanwezig bij de MR-vergaderingen voor input en bespreekpunten.

Wat doen we?
Als MR bespreken we in de MR-vergadering (beleids)ontwikkelingen en voorstellen van het bestuur (inbreng via directie), stellen vragen en discussiëren over onderwerpen, bespreken we punten die gaande zijn op school.
Bepaalde besluiten hebben de instemming van de MR nodig, het instemmingsrecht. Ten aanzien van andere besluiten heeft de MR adviesrecht. Welk recht wanneer gebruikt mag worden, is wettelijk vastgelegd.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar je als ouder instemmingsrecht over hebt:
• de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
• vaststelling van de onderwijstijd
• vaststelling van de schoolgids
• de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch
• vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
• vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

•de verkeersveiligheid rond de school
•de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles
•de invulling van het schoolreisje
•omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)


De ouders zitten in de MR namens alle ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.
Voor wie zijn we?
De MR vertegenwoordigt de achterban; deze achterban bestaat uit personeel, ouders en leerlingen. Zij hebben gemeenschappelijke belangen, maar ook verschillende belangen. Besprekingen van de MR zijn toegankelijk voor de achterban. Tenzij de MR beslist in het belang van een bepaald agendapunt.
De notulen van de MR-vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris van de MR.

GMR
Onze school valt binnen de stichting SOPOW. De gezamenlijke scholen binnen SOPOW vaardigen ieder een ouder of personeelslid af. Deze vormen samen de GMR. De GMR heeft dezelfde bevoegdheden binnen de SOPOW-structuur als de MR binnen de schoolstructuur.

Binnen de MR bespreken we de punten uit de GMR-vergaderingen. Daarnaast brengen we punten in op de GMR-vergaderingen. Vanuit onze school heeft Femke Buist zitting in de GMR, zij zorgt dat de MR tijdig en goed wordt geïnformeerd over de GMR.

Bereikbaarheid MR
De MR is bereikbaar via e-mail kolibrie_mr@sopow.nl, maar uiteraard zijn de MR-leden ook aanspreekbaar op school.